NỘI DUNG:

Cuốn sách dày 47 trang, khổ sách thường, có chữ ký của Hoà Thượng Thích Tâm Châu. 
Hình bìa

Nội dung gồm hai phần:

Phần A: Sự bất hạnh của Phật Giáo Việt nam tại Úc Châu
trang 1,

Nguyên nhân và sự kiện:
trang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Phần B: Vấn đề chia rẽ giữa Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang: 

1. Quyết định số 12-93, 12/11/1993 của HT. Thích Phước Huệ:
trang 10, 11, 12, 13

2. Sự liên hệ giữa HT. Thích Tâm Châu và TT. Thích Huyền Tôn, cùng TT. Thích Tắc Phước:
trang 13, 14, 15

3. Trách vụ của HT. Thích Tâm Châu đối với Phật Giáo:
trang 16, 17

4. Cuộc tranh đấu năm 1963:
trang 18, 19, 20, 21, 22, 23

5. Thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất:
trang 24, 25, 26, 27

6. Đại nạn của Phật Giáo:
trang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

7. Vấn đề hoà hợp hoà giải:
trang 34, 35, 36, 37, 38, 39


Ghi chú: trang 40, 41, 42, 43
Phụ lục: trang 44, 45, 46, 47

 

INDEX